Suriname

Suriname

Investeringswet 2001

pdf Download

Investeringswet 2001

[Preamble]

WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001) (S.B. 2002 no. 42).

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1) In deze wet en de daarop berustende regelingen wordt verstaan onder:

a. de Minister: de Minister van Financien;

b. Investsur: het in artikel 16 lid 1 bedoelde Instituut ter bevordering van investeringen, dat is ingesteld bij wet van 3 juni 2002 (S.B. 2002 no.41);

c. Onderneming: een onderneming in de zin van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B.1921 no. 122, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2000 no. 123);

d. Ondernemer: een ondernemer in de zin van de Inkomstenbelasting 1922;

e. Nieuwe onderneming: een onderneming die daadwerkelijk gestart is metnieuwe ondernemingsactiviteiten;

f. Investeren: het aangaan van verplichtingen ter zake van het aanschaffen of verbeteren van een bedrijfsmiddel, alsmede het maken van voortbrengingskosten daarvoor, voor zover deze verplichtingen en kosten op de ondernemer drukken;

g. Bedrijfsmiddel: een zaak die voor het uitoefenen van een onderneming wordt gebruikt en waarover conform artikel 10, lid 2, van de Inkomstenbelasting 1922 mag worden afgeschreven;

h. Winst/Verlies: winst/verlies in de zin van de Inkomstenbelasting 1922;

i. Afschrijving: hetgeen daaronder wordt verstaan voor de toepassing van artikel 10, lid 2, Inkomstenbelasting 1922;

j. Jaar: een belastingjaar in de zin van de Inkomstenbelasting 1922;

k. Vennootschap: een naar Surinaams recht opgerichte naamloze vennootschap, die voor de toepassing van de Inkomstenbelasting 1922 tevens hier te lande is gevestigd;

l. Inhoudingsplichtige: inhoudingsplichtige in de zin van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981no.181, geldende tekst S.B. 1985 no.10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 88);

m. Werknemer: een werknemer in de zin van de Wet Loonbelasting;

n. Tijdvak: een tijdvak in de zin van de Wet Loonbelasting;

o. Loon uit dienstbetrekking: loon uit dienstbetrekking in de zin van de Wet Loonbelasting;

p. Invoerwaarde: invoerwaarde in de zin van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111);

q. Getaxeerde waarde: getaxeerde waarde in de zin van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996;

r. Klein mijnbouw: klein mijnbouw in de zin van de Mijnbouwwet 1986 (S.B. 1986 no. 28);

s. Bouwmaterialen: bouwmaterialen in de zin van de Mijnbouwwet 1986;

t. Sektor Minister: de Minister die op grond van het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 no. 58) belast is met de zorg van de sektor waarin de investering gepleegd wordt.

2) Voor zover van belang voor de toepassing van deze wet, worden in gevallen waarin in deze wet niet is voorzien, de bepalingen van de Inkomstenbelasting 1922, de Wet Loonbelasting, de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no. 87), de Scheepvaartwet (G.B. 1908 no. 75, geldende tekst G.B. 1939 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 61), de Wet Tarief van Invoerrechten 1996, de Wet op het Statistiekrecht 1973 (G.B. 1973 no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 60) en overige relevante wettelijke bepalingen, overeenkomstig toegepast.

Artikel 2

1) Een ondernemer, die van zijn ondernemingsuitoefening een regelmatige boekhouding voert met geregelde jaarlijkse afsluitingen en in een jaar investeert in bedrijfsmiddelen bestemd om te worden gebruikt in het kader van zijn onderneming in een van de in artikel 3 leden 1 en 2 genoemde sectoren, kan op verzoek in aanmerking komen voor een of meer faciliteiten uit deze wet.

2) De in lid 1 van dit artikel bedoelde boekhouding wordt in elk geval geacht niet regelmatig te worden gevoerd, indien deze niet zodanig is ingericht dat de voor de toepassing van deze wet noodzakelijke gegevens daaraan onmiddellijk en met de vereiste mate van nauwkeurigheid kunnen worden ontleend.

Artikel 3

Tenzij in deze wet anders is bepaald, komen voor de in deze wet genoemde faciliteiten in aanmerking investeringen in de sectoren landbouw, veeteelt, visserij, aquacultuur, mijnbouw, bosbouw, toerisme, met uitzondering van de inrichting en exploitatie van casino’s, industrie, handel, bouwnijverheid, dienstverlening en beroepsvervoer.

Hoofdstuk II. Fiscale faciliteiten

Artikel 4

1) Bij de berekening van de in een jaar genoten winst voor de heffing van de inkomstenbelasting wordt het bedrag van de investering in een bedrijfsmiddel willekeurig afgeschreven, indien het bedrag van deze investering in Surinaamse gulden tenminste de tegenwaarde is van vijfduizend US dollar.

2) Indien een bedrijfsmiddel nog niet daadwerkelijk in gebruik is genomen, kan in een jaar ten hoogste het bedrag, dat ter zake van de investering in dat jaar is betaald, willekeurig worden afgeschreven.

3) De som van de afschrijvingen op de voet van de leden 1 en 2 van dit artikel is ten hoogste het bedrag van de investering in het desbetreffende bedrijfsmiddel.

4) Voor de toepassing van dit artikel wordt met een investering in een bedrijfsmiddel gelijkgesteld:

a. de verbetering van grond, indien op de verbeteringskosten pleegt te worden afgeschreven;

b. de wijziging van de bestemming van een bedrijfsmiddel wordt in lid 5 van dit artikel, onder e, zodanig dat het bedrijfsmiddel wordt gebruikt voor het in de Republiek Suriname uitoefenen van een onderneming of een gedeelte van een onderneming; als bedrag van de investering geldt de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel op het moment van de bestemmingswijziging.

5) Voor de toepassing van dit artikel worden niet tot bedrijfsmiddelen gerekend:

a. grond, daaronder begrepen de ondergrond van gebouwen;

b. woonhuizen en gedeelten van bedrijfspanden, die voor bewoning worden gebruikt;

c. personenauto’s die niet worden gebruikt voor beroepsvervoer ten behoeve van derden; onder personenauto’s worden in dit verband mede verstaan vrachtauto’s met een laadvermogen van minder dan duizend kilogram, die tevens zijn ingericht voor het vervoer van meer dan drie personen, de bestuurder inbegrepen;

d. effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen en concessies;

e. bedrijfsmiddelen, die worden gebruikt voor het uitoefenen van een onderneming of een gedeelte van een onderneming op de winst waarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.

Artikel 5

1) Bij de berekening van de in een jaar genoten winst voor de heffing van de inkomstenbelasting, wordt een aftrek van fictieve interest toegepast, ter zake van de investering in een bedrijfsmiddel, die wordt gedaan uit eigen liquide middelen.

2) De aftrek is zes procent van het geinvesteerde bedrag, indien de investering in Surinaamse gulden tenminste de tegenwaarde van honderdduizend US dollar bedraagt en door de belanghebbende geen verzoek wordt gedaan om toepassing van artikel 4 van deze wet.

3) De in lid 1 van dit artikel bedoelde aftrek is tien procent, indien de investering betrekking heeft op een bedrijfsmiddel ten behoeve van een onderneming, die tenminste tachtig procent van de jaarlijks door haar geproduceerde goederen en/of diensten buiten Suriname afzet en voor het overige wordt voldaan aan het gestelde in lid 2 van dit artikel.

4) De in lid 1 van dit artikel bedoelde aftrek wordt toegepast in het jaar van investeren en de vier daarop volgende jaren en wordt berekend over ten hoogste het bedrag dat feitelijk is betaald ter zake van de betreffende investering.

5) Verzoeken voor toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde faciliteit kunnen worden ingediend tot uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel 6

1) Bij het bepalen van het zuiver inkomen, dan wel het belastbaar bedrag voor de heffing van de inkomstenbelasting, wordt ter zake van de in lid 2 van dit artikel aangewezen investering in een bedrijfsmiddel een investeringsaftrek toegepast. Deze aftrek wordt toegepast nadat eventueel te verrekenen verliezen op de in een jaar genoten winst in mindering zijn gebracht.

2) De investeringsaftrek wordt berekend over het bedrag van de investering in een bedrijfsmiddel en is:

a. twintig procent, voor de investering in door de Regering aangewezen regio’s, waarvan het geïnvesteerde bedrag in Surinaamse gulden tenminste de tegenwaarde is van twintigduizend US dollar;

b. tien procent voor de investering, die door de Regering is aangewezen als een investering in het belang van de bescherming van het milieu, waarvan het geïnvesteerde bedrag in Surinaamse gulden tenminste de tegenwaarde is van duizend US dollar.

3) Indien een bedrijfsmiddel nog niet daadwerkelijk in gebruik is genomen, wordt de investeringsaftrek in een jaar berekend over ten hoogste het bedrag, dat ter zake van de investering in het bedrijfsmiddel in dat jaar feitelijk is betaald.

4) Voor de toepassing van dit artikel is het bepaalde in artikel 4, leden 4 en 5, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

1) Indien in een jaar een bedrijfsmiddel wordt vervreemd, waarvoor in één van de vijf voorafgaande jaren investeringsaftrek is genoten, wordt bij het bepalen van het zuiver inkomen, dan wel het belastbaar bedrag voor de heffing van de inkomstenbelasting voor het desbetreffende jaar, een desinvesteringsbijtelling toegepast.

2) De bijtelling houdt in een verhoging van het zuiver inkomen of het belastbaar bedrag en wordt berekend over de overdrachtsprijs van het bedrijfsmiddel, naar een gelijk percentage als ter zake van de investering in dat bedrijfsmiddel als investeringsaftrek in aanmerking is genomen; de bijtelling is ten hoogste het bedrag waarvoor de investeringsaftrek is toegepast.

3) Met vervreemding wordt gelijkgesteld:

a. het onttrekken van een bedrijfsmiddel aan de onderneming, waarbij als overdrachtsprijs geldt de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel, op het moment van onttrekking;

b. het genieten van een vermindering, teruggaaf of vergoeding, waarbij als overdrachtsprijs geldt het bedrag van de vermindering, teruggaaf of vergoeding;

c. het wijzigen van de bestemming van een bedrijfsmiddel zodanig dat wordt voldaan aan de omschrijving van artikel 4, lid 5, onder e, waarbij als overdrachtsprijs geldt de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel, op het moment van bestemmingswijziging;

d. het niet in gebruik nemen van een bedrijfsmiddel binnen drie jaar na de aanvang van het jaar waarin de investering in het desbetreffende bedrijfsmiddel heeft plaatsgevonden, waarbij als overdrachtsprijs geldt het bedrag van de investering.

Artikel 8

1) Indien een vennootschap alle aandelen bezit van een andere vennootschap, kan voor de heffing van de inkomstenbelasting het belastbaar bedrag van de eerstbedoelde vennootschap worden verrekend met het belastbaar bedrag van de laatstbedoelde vennootschap, indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:

a. een verzoek voor verrekening wordt door beide vennootschappen gezamenlijk ingediend;

b. de tijdvakken waarover de heffing van de inkomstenbelasting plaatsvindt, vallen voor beide vennootschappen samen;

c. de winst van de laatstbedoelde vennootschap is behaald met het uitoefenen van een nieuwe onderneming;

d. bij het bepalen van de in een jaar genoten winst zijn voor beide vennootschappen dezelfde bepalingen van de Inkomstenbelasting 1922 van toepassing;

e. elk van de vennootschappen oefent een onderneming uit in één van de in artikel 3, lid 1, genoemde sectoren.

2) De in lid 1 van dit artikel bedoelde verrekening vindt plaats met ingang van het jaar waarin het in lid 1 onder a bedoelde verzoek is goedgekeurd.

3) Goedkeuring voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde verrekening wordt verleend voor een aaneengesloten periode van vijf jaar.

Artikel 9

1) De in een jaar genoten winst wordt, met ingang van het jaar waarin daadwerkelijk een aanvang is gemaakt met de uitoefening van de onderneming en de daarop volgende negen jaren, voor de heffing van de inkomstenbelasting vrijgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:

a. de winst is behaald met een nieuwe onderneming;

b. de onder a bedoelde onderneming, behoudens het bepaalde in artikel 25, wordt uitgeoefend in één van de in artikel 3 genoemde sectoren;

c. er geen aanspraak wordt gemaakt op de faciliteiten genoemd in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 13;

d. er wordt voldaan aan de bij staatsbesluit nader vastgestelde voorwaarden ter zake van het in de onder a bedoelde onderneming in bedrijfsmiddelen geïnvesteerde vermogen en het aantal arbeidsplaatsen dat wordt geschapen met de uitoefening van die onderneming.

2) De in lid 1 van dit artikel bedoelde vrijstelling vervalt zodra en voor zover in enig jaar de som van de winsten, na aftrek van eventuele verliezen, in de jaren tot dat tijdstip tweemaal het bedrag van het tot dat tijdstip in de onderneming geïnvesteerde vermogen te boven gaat.

Artikel 10

1) Indien voor het gebruik in het kader van een onderneming bedrijfsmiddelen, dan wel goederen bestemd voor de vervaardiging van bedrijfsmiddelen, worden ingevoerd, wordt hiervoor vrijstelling van invoerrecht verleend.

2) Vrijstelling wordt eerst verleend, indien de invoerwaarde van een bedrijfsmiddel, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, in Surinaamse gulden tenminste de tegenwaarde is van tienduizend US dollar.

3) Indien de vrijstelling betrekking heeft op goederen voor de vervaardiging van een bedrijfsmiddel, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt deze verleend indien het bedrag van de totale invoerwaarde van deze goederen in Surinaamse gulden tenminste de tegenwaarde is van vijfduizend US dollar.

4) Voor de toepassing van dit artikel is het bepaalde in artikel 5, lid 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10a

1) Indien op grond van een artikel 10 vrijstelling van invoerrecht wordt verleend, voor zover van toepassing, eveneens vrijstelling van omzetbelasting verleend.

2) Vrijstelling van omzetbelasting wordt eveneens verleend ter zake van een investering in een bedrijfsmiddel, dat in Suriname is voortgebracht, dan wel voor een investering in, in Suriname voortgebrachte, goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen.

3) De in lid 2 bedoelde vrijstelling van omzetbelasting wordt verleend indien het totale bedrag van de investering in elk van de bedoelde gevallen in Surinaamse gulden de tegenwaarde is van vijfduizend US dollar.

4) Voor de toepassing van dit artikel is het bepaalde in artikel 5, lid 5, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11

1) Indien een bedrijfsmiddel, waarvoor op grond van artikel 10, lid 1, vrijstelling van invoerrecht is genoten of op grond van artikel 10a, lid 1, vrijstelling van omzetbelasting is genoten, binnen drie jaar na de invoer dan wel de investering wordt vervreemd, is door de vervreemder, voor zover van toepassing, alsnog invoerrecht en omzetbelasting verschuldigd, tenzij aan de verkrijger dezelfde vrijstelling is verleend. Het verschuldigde invoerrecht of de verschuldigde omzetbelasting is gelijk aan het bedrag van de ter zake eerder genoten vrijstelling.

2) Indien goederen voor de vervaardiging van bedrijfsmiddelen, waarvoor op grond van artikel 10, lid 1, vrijstelling van invoerrecht is genoten of op grond van artikel 10a, lid 2, vrijstelling van omzetbelasting is genoten, uiterlijk een jaar na de invoer dan wel de investering, niet zijn gebruikt voor de vervaardiging van het betreffende bedrijfsmiddel, is alsnog invoerrecht en omzetbelasting verschuldigd.

Het verschuldigde invoerrecht of de verschuldigde omzetbelasting is gelijk aan het bedrag van de ter zake eerder genoten vrijstelling.

3) Voor de toepassing van dit artikel is, onverminderd het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel, het bepaalde in artikel 7, lid 3, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

1) Vrijstelling van statistiekrecht wordt verleend voor zover de faciliteit genoemd in artikel 10 van toepassing is.

2) Statistiekrecht is alsnog verschuldigd voor zover overeenkomstig artikel 11 alsnog invoerrecht verschuldigd is.

Artikel 13

1) Een inhoudsplichtige komt in aanmerking voor een vermindering van de over een tijdvak op de voet van hoofdstuk III van de Wet Loonbelasting af te dragen belasting, indien hij een nieuwe onderneming uitoefent in een door de Regering aangewezen regio.

2) De vermindering bedraagt tien procent van het loon, dat door de inhoudingsplichtige in het in lid 1 van dit artikel bedoelde tijdvak is uitbetaald aan werknemers, ter zake van daadwerkelijk in de aangewezen regio verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat de vermindering niet meer kan bedragen dan de loonbelasting, die zonder toepassing van dit artikel anders over dat loon zou zijn verschuldigd.

3) Goedkeurig voor toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermindering wordt verleend voor een aaneengesloten periode van vijf jaar.

4) Voor de toepassing van dit artikel is het bepaalde in artikel 5, lid 5, van overeenkomstige toepassing.

5) Bij staatsbesluit kan het in lid 2 van dit artikel genoemde percentage worden aangepast en de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijn worden verlengd, waarbij tevens nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.

Hoofdstuk III. Niet- fiscale faciliteiten

Artikel 14

1) Indien de Minister een faciliteit uit deze wet verleent, zal voor zover vereist en met inachtneming van ter zake geldende bepalingen ten aanzien van in- en uitvoer van deviezen door de daartoe bevoegde instantie tevens een vergunning worden verleend voor overmakingen in verband met:

a. de terugbetaling van uit het buitenland verkregen eigen vermogen ter financiering van investeringen in de zin van deze wet;

b. de uitkering van winst en/of dividend;

c. de betaling van interest en aflossingen op in het buitenland geleend vermogen ter financiering van investeringen in de zin van deze wet;

d. de betaling van vergoedingen voor management, technische assistentie, know-how, licenties en dergelijke.

2) In afwijking van het bepaalde in artikel 1, lid 1, onder h, wordt voor de toepassing van dit artikel met winst bedoeld de commerciele winst.

3) Bij het verlenen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergunning kan de bevoegde instantie nadere voorwaarden stellen.

Artikel 15

1) Indien de Minister een faciliteit uit deze wet verleent, zal voor zover vereist en met inachtneming van ter zake geldende bepalingen door de daartoe bevoegde instantie tevens een vergunning worden verleend ten aanzien van :

a. verblijf en vestiging van buitenlands personeel;

b. tewerkstelling van buitenlands personeel;

c. vestiging van een onderneming;

d. in- en uitvoer van goederen en diensten.

2) Bij staatsbesluit kan toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden uitgebreid.

Hoofdstuk IV. Formaliteiten

Artikel 16

1) Verzoeken om toepassing van faciliteiten uit deze wet worden door de ondernemer schriftelijk ingediend bij Investsur.

2) Investsur stuurt de ingediende verzoeken, na verificatie, onverwijld, doch niet later dan veertien dagen na indiening bij Investsur, voor advies door naar de betreffende sectorminister(s) en ter beslissing naar de Minister of een andere in artikel 13, lid 1 dan wel 14, lid 1 bedoelde bevoegde instantie.

3) De betreffende sectorminister brengt onverwijld, doch niet later dan vijftien dagen na ontvangst van het doorgezonden verzoek, schrijftelijk advies uit op het verzoek. Het advies wordt aan Investsur gezonden en aan de Minister of anderen beoordelende instantie.

4) Het in lid 3 van dit artikel bedoelde advies wordt door de Minister of andere daartoe bevoegde instantie meegewogen in de op het verzoek te nemen beslissing.

5) De Minister stelt bij beschikking vast, welke bescheiden dienen te worden overgelegd bij aanvragen voor faciliteiten uit deze wet.

Artikel 17

1) Een verzoek om toepassing van de faciliteit genoemd in de artikelen 5, 8 en 9 dient uiterlijk één jaar nadat de nieuwe onderneming is aangevangen, te worden ingediend.

2) Een verzoek om toepassing van een faciliteit genoemd in de artikelen 4 en 6 dient uiterlijk drie maanden na de datum van de desbetreffende investering te worden ingediend.

3) Een verzoek om toepassing van een faciliteit genoemd in artikel 10, leden 1 en 2, artikel 10a, leden 1en 2 en in artikel 12, lid 1 dient tenminste twee maanden vóór de datum van invoer van het desbetreffende bedrijfsmiddel of datum van investering in het desbetreffende bedrijfsmiddel te worden ingediend.

4) Een verzoek om toepassing van de faciliteit genoemd in artikel 14, dient ten minste twee maanden vóór de overmaking van deviezen te worden ingediend op een door belanghebbende te bepalen tijdstip.

Artikel 18

1) De Minister of andere bevoegde instantie geeft op een verzoek om toepassing van een faciliteit een schriftelijke beslissing uiterlijk vijfenveertig dagen na de datum van indiening van het verzoek. Is de beslissing afwijzend, dan worden hierin tevens de gronden aangegeven waarop deze is genomen. Indien de Minister of andere bevoegde instantie bij de beslissing op het ingediende verzoek het in artikel 16, lid 3, bedoelde advies niet overneemt, wordt de betreffende sectorminister hiervan, tegelijk met de verzending van de belanghebbende, schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

2) Indien de in lid 1 bedoelde beslissing niet binnen de in dat lid bedoelde termijn is afgegeven, wordt het verzoek geacht door de Minister of de andere bevoegde instantie te zijn afgewezen.

3) In afwijking van het bepaalde in lid 2 wordt de in lid 1 genoemde termijn verlengd tot zestig dagen, indien er gegronde redenen bestaan, die het nemen van een beslissing binnen de in lid 1 gestelde termijn verhinderen. De Minister of andere bevoegde instantie stelt de belanghebbende binnen de in lid 1 genoemde termijn gemotiveerd op de hoogte van de verhindering om binnen de termijn een beslissing te nemen. Indien de Minister of andere bevoegde instantie ook na de in de eerste volzin bedoelde verlenging niet tot een beslissing is kunnen komen, wordt het verzoek alsnog geacht te zijn afgewezen.

4) Tegen een afwijzende beslissing van de Minister of andere bevoegde instantie kan de belanghebbende binnen dertig dagen na dagtekening van de beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de President van de Republiek Suriname, die op het beroep een schriftelijke en gemotiveerde beslissing geeft. De schriftelijke beslissing van de President van de Republiek Suriname, waarin het beroep wordt toegewezen, wordt voor de uitvoering van deze wet gelijk gesteld met een door de Minister of andere bevoegde instantie ter zake gegeven toewijzende beslissing.

5) Indien een sectorminister zich niet kan verenigen met de door de Minister of andere bevoegde instantie gegeven motivering voor het niet overnemen van zijn in artikel 16, lid 3, bedoelde advies, kan hij tegen de in lid 1 bedoelde beslissing in beroep gaan bij de President van de Republiek Suriname. Dit beroep moet binnen zes dagen na dagtekening van de in lid 1 bedoelde beslissing worden ingediend. Bij toewijzing van het beroep door de President van de Republiek Suriname is de Minister of andere bevoegde instantie gehouden de eerder genomen beslissing met in achtneming van het in artikel 16, lid 3, bedoelde te herzien.

6) De President van de Republiek Suriname is bevoegd een door de Minister of andere bevoegde instantie gegeven toewijzende beslissing op een ingediend verzoek gemotiveerd te herroepen, indien hij van oordeel is dat de bedoelde beslissing op onjuiste wettelijke gronden is genomen of niet in het belang van Suriname is. De schriftelijke beslissing van de President van de Republiek Suriname, waarin een toewijzende beslissing wordt herroepen, wordt voor de uitvoering van deze wet gelijkgesteld met de in artikel 19, lid 2, bedoelde intrekking van een faciliteit, met dien verstande dat de voor de intrekking van belang zijnde grond geacht wordt zich te hebben voorgedaan in het jaar waarin het verzoek door belanghebbende is ingediend. De in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid van de President van de Republiek Suriname vervalt na verloop van zestig dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de in dit artikel bedoelde oorspronkelijk toewijzende beslissing.

Artikel 19

1) Onverminderd het bepaalde in de Wet Economische Delicten (S.B. 1986 no. 2, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no. 42), de Inkomstenbelasting 1922, de Wet Loonbelasting, de Scheepvaartwet, de Wet Tarief van Invoerrechten 1996, de Wet op het Statistiekrecht 1973 en alle overige relevante wettelijke bepalingen, kan een verleende faciliteit met onmiddellijke ingang worden ingetrokken, indien blijkt dat:

a. ter verkrijging van een gunstige beslissing op een verzoek onjuiste gegevens zijn verstrekt;

b. niet (meer) wordt voldaan aan de voor de toekenning van een faciliteit gestelde voorwaarden;

c. de boekhouding van de ondernemingsuitoefening niet (meer) voldoet aan de in artikel 2 lid 2 gestelde eisen;

d. niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 22.

2) Indien een faciliteit is ingetrokken, werkt deze intrekking - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - terug tot de aanvang van het jaar waarin de grond zich voor het eerst heeft voorgedaan.

3) Een beslissing tot intrekking van een faciliteit wordt genomen door de Minister of andere bevoegde instantie en, onder vermelding van de gronden, schriftelijk medegedeeld aan de belanghebbende.

4) Bij intrekking van een verleende faciliteit is, voor zover van toepassing en behoudens het bepaalde in artikel 18, lid 6, artikel 18, lid 4, van overeenkomstige toepassing.

5) De beslissingen genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel worden in afschrift ter kennis gebracht van de Inspecteur der Directe Belastingen, de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen en andere betrokken instanties.

Artikel 20

1) Indien een faciliteit ingevolge artikel 19 lid 1 is ingetrokken, wordt deze intrekking voor de toepassing van de wettelijke voorschriften inzake navordering van inkomstenbelasting aangemerkt als “enig feit” in de zin van artikel 60, lid 1, Inkomstenbelasting 1922.

2) Loonbelasting, die als gevolg van de intrekking alsnog verschuldigd is, wordt nageheven ingevolge de Wet Loonbelasting.

3) Invoerrecht, dat als gevolg van de intrekking alsnog verschuldigd is, wordt nageheven ingevolge het Koninklijk Besluit van 3 april 1869 no. 23 (geldende tekst G.B. 1937 no. 143, zoals sindsdien gewijzigd); de artikelen 62 en 63 van de Scheepvaartwet zijn van overeenkomstige toepassing.

4) Omzetbelasting, die als gevolg van de intrekking alsnog is verschuldigd wordt nageheven ingevolge de Wet Omzetbelasting 1997.

Artikel 21

Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van deze wet en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is wettelijk verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem of haar tot mededeling verplicht.

Artikel 22

1) Bij toepassing van een fiscale faciliteit uit deze wet, dient bij indiening van de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte omzetbelasting van het eerste jaar waarin de faciliteit is toegepast, naast de wettelijk voorgeschreven bescheiden, een afschrift van de beslissing inhoudende de verlening van de faciliteit te worden bijgevoegd.

2) Naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dient jaarlijks tevens te worden overgelegd een accountantsverklaring, waaruit blijkt dat het bedrijfsmiddel waarvoor de faciliteit is aangeschaft, verbeterd dan wel voortgebracht en voorts voor het uitoefenen van de onderneming wordt gebruikt.

Artikel 23

1) De Inspecteur der Directe Belastingen beoordeelt, of een verleende faciliteit ingevolge de artikelen 4, 5, 6, 8, 9 en 13 terecht is toegekend en of deze op een juiste wijze is toegepast. Ter zake van de faciliteit genoemd in artikel 6 lid 2 onder b, kan de Inspecteur een milieu-technisch onderzoek laten verrichten. Voorts controleert de Inspecteur of voldaan is aan de in artikel 22 gestelde vereisten.

2) De Inspecteur Omzetbelasting beoordeelt of een verleende faciliteit ingevolge artikel 10a terecht is toegekend en voorts of deze op een juist wijze is toegepast.

3) De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen beoordeelt, of een verleende faciliteit ingevolge de artikelen 10 en 12 terecht is toegekend en voorts of deze op een juiste wijze is toegepast.

4) Indien de Inspecteur der Directe Belastingen, de Inspecteur Omzetbelasting dan wel de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen van oordeel is dat belanghebbende niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen, deelt hij zijn bevindingen onverwijld schriftelijk mee aan Investsur, met afschrift aan belanghebbende.

Artikel 24

1) Controle op de juiste toepassing van de faciliteit genoemd in artikel 15, onder a, vindt plaats door de Afdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie.

2) Controle op de juiste toepassing van de faciliteit genoemd in artikel 15, onder b, vindt plaats door de Dienst Arbeidsinspectie van het Ministerie van Arbeid.

3) Controle op de juiste toepassing van de faciliteit genoemd in artikel 15, onder d, vindt plaats door de Dienst Invoer-, Uitvoer en Deviezencontrole van het Ministerie van Handel en Industrie.

4) Indien een in lid 1 of 2 van dit artikel genoemde dienst van oordeel is, dat belanghebbende niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen, deelt hij zijn bevindingen onverwijld schriftelijk mee aan Investsur, met afschrift aan de belanghebbende.

Artikel 25

1) Investeringen waarvan het totale bedrag in Surinaamse gulden tenminste de tegenwaarde van vijftig miljoen US dollar is en investeringen ten behoeve van de winning en verwerking van bauxiet, koolwaterstoffen, goud en radioactieve delfstoffen, kunnen in aanmerking komen voor faciliteiten die afwijken van de in deze wet genoemde faciliteiten.

2) De faciliteiten, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden toegekend bij afzonderlijke wet.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26

1) Faciliteiten, vóór de afkondiging van deze wet verleend op grond van de Investeringswet 1960 (G.B. 1960 no. 17, geldende tekst G.B. 1974 no. 5, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no. 103), blijven onverminderd van kracht voor de periode waarvoor deze zijn verleend.

2) Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt eveneens voor faciliteiten, die voor de afkondiging van deze wet zijn verleend op grond van de Mijnbouwwet 1986 (S.B. 1986 no. 28 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, S.B. 1989 no. 38 t/m 40), de Petroleumwet 1990 (S.B. 1990 no. 7), Grondstoffenbesluit 1997 (S.B. 1997 No. 48), dan wel bij afzonderlijke wet zijn verleend.

3) Voor zover in deze wet faciliteiten zijn opgenomen, die ruimer zijn dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde faciliteiten, uitgezonderd de faciliteiten geregeld bij afzonderlijke wet, kan door een belanghebbende het verzoek worden ingediend om voor de resterende periode van een dergelijk op de voet van lid 1 of lid 2 van dit artikel toegekende faciliteit, in aanmerking te komen voor de toepassing van een daarmee vergelijkbare faciliteit uit deze wet.

4) Voor de toepassing van lid 3 van dit artikel gelden de overige bepalingen van deze wet onverkort.

Artikel 27

De toepassing van faciliteiten uit deze wet geschiedt naar de bepalingen, die zijn gesteld voor de periode waarin de desbetreffende investering heeft plaatsgevonden.

Artikel 28

1) Een op grond van deze wet verleende faciliteit kan slechts worden toegepast door degene door of namens wie het aan de verlening van de faciliteit ten grondslag liggende verzoek overeenkomstig artikel 16 is gedaan.

2) Indien in verband met de omzetting van een onderneming, die niet in de vorm van een vennootschap wordt gedreven, in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming, een verzoek tot goedkeuring overeenkomstig artikel 7, lid 6, Inkomstenbelasting 1922 is gedaan, kan tevens een verzoek worden gedaan dat voor de verdere toepassing van een op grond van deze wet verleende faciliteit, degene voor wiens rekening en risico de onderneming na die omzetting wordt voortgezet, in de plaats treedt van degene, door of namens wie het in lid 1 van dit artikel bedoelde verzoek is gedaan.

3) Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van de overgang van een onderneming door het overlijden van degene voor wiens rekening en risico de betreffende onderneming tot het tijdstip van overlijden werd gedreven.

Artikel 29

De Minister maakt ingevolge deze wet genomen beslissingen bekend in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.

Artikel 30

1) Deze wet kan worden aangehaald als: Investeringswet 2001.

2) Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3) Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.

4) De Investeringswet 1960 wordt ingetrokken.

5) De Minister van Financien is belast met de uitvoering van deze wet.