Poland

Poland

Certain Investments Control Act

pdf Download

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

a) udziałów albo akcji,

b) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,

c) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

– skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą pod-miotem podlegającym ochronie;

2) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy.

Art. 2.

Kontrola, o której mowa w art. 1 pkt 1, ma na celu ochronę porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy uwzględ-nieniu art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot:

a) który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość ogólnej liczby głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) który jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nad-zorczych innego podmiotu, lub

c) w przypadku którego więcej niż połowa członków zarządu innego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności, lub

d) który posiada udział kapitałowy w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 50% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub

e) który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego podmiotu, w szczegól-ności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten pod-miot;

2) podmiocie zależnym – rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego;

3) ogólnej liczbie głosów – rozumie się przez to sumę głosów przypadających na wszystkie akcje albo na wszystkie udziały podmiotu;

4) istotnym uczestnictwie – rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu poprzez:

a) posiadanie udziałów albo akcji dających w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, obliczonej jako średnia ważona w tym okresie, w organie stanowiącym podmiotu, w szczególności na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, przy czym zmiany stanu posiadania udziałów albo akcji, w tym również zbycie całości udziałów albo akcji w tym okresie i ich nabycie nie wpływają na określenie istotnego uczestnictwa albo

b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki;

5) podmiocie podlegającym ochronie – rozumie się przez to podmiot umieszczony w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2;

6) organie kontroli – rozumie się przez to:

a) ministra właściwego do spraw energii – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–5, 8–10 i 12,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6, 11 i 13,

c) Ministra Obrony Narodowej – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14,

d) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 10a.”;

2. Ilekroć w ustawie mowa jest o spółce, dominacji nad spółką oraz istotnym uczestnictwie w spółce, należy przez to także rozumieć odpowiednio spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, dominację nad taką spółką oraz istotne uczestnictwo w takiej spółce. Stosunek dominacji i istotne uczestnictwo ustala się w takim przypadku również poprzez stwierdzenie, iż podmiot dominujący jest uprawniony do decydowania w sprawach spółki sam, lub wspólnie z in-nymi osobami.

3. Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów w organie stano-wiącym podmiotu podlegającego ochronie, w szczególności na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub udziału w kapitale zakładowym, poprzez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji.

4. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

5. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

1) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z pod-miotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,

2) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,

3) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykony-wania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-tami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.),

4) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udzia-łów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie,

5) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z któ-rym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabycia udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji spółek z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmio-tem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie,

6) nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w spółce będącej podmiotem podlegającym ochronie albo nabycie do-minacji nad taką spółką jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegają-cym ochronie lub nabywania udziałów albo akcji spółek z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej – zwane dalej „nabyciem pośrednim”.

6. Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji niewymienionej w ust. 3–5 podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym spółki, będącej podmiotem podlegają-cym ochronie albo będącego podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie bąd± po-siadającego w niej istotne uczestnictwo, albo wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa takiej spółki albo jego zorganizowanej części. Jeżeli nabycie pośrednie nastąpiło wskutek czynności, dokonanej na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w szczególności wskutek połączenia spółek, których siedziby znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bąd± nabycia lub objęcia udziałów albo akcji spółki z siedzibą poza teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej spółką dominującą wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, prze-pisy ustawy stosuje się w zakresie skutków określonych w zdaniu pierwszym.

7. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały albo akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej pod-miotem podlegającym ochronie, w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym albo będzie podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, bąd± nabędzie istotne uczestnictwo, w przypadku:

1) umorzenia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, bąd± nabycia udziałów albo akcji własnych tej spółki,

2) podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie albo połączenia jej z inną spółką,

3) zmiany umowy albo statutu spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, ustanowienia bąd± zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom albo ak-cjonariuszom tej spółki,

4) unieważnienia akcji albo dokumentów akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie – zwane dalej „nabyciem następczym”.

8. Istotne uczestnictwo, w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a, ustala się również, jeżeli zachodzi ono wskutek posiadania udziałów albo akcji lub praw z akcji albo udziałów przez podmioty, o których mowa w ust. 5, bez względu na liczbę i rodzaj dokonywanych między nimi transakcji.

Art. 4.

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

1) wytwarzanie energii elektrycznej lub

2) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub

3) transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub

4) magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub

5) podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub

6) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub

7) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-wym lub policyjnym, lub

8) regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub

9) przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub

10) dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub

10a) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3

11) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), lub

12) działalność telekomunikacyjna, lub

13) przesyłanie paliw gazowych, lub

14) produkcja renu, lub

15) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

– może być uznany za podmiot objęty ochroną.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie, a także organ kontroli właściwy dla każdego z ujętych w wykazie podmiotów, uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas uzasadniający zastosowanie tych środków.

Art. 5.

1. Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z ust. 2–5.

2. W przypadku nabycia pośredniego zawiadomienie składa podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 5, który dokonał transakcji określonej w tym przepisie.

3. W przypadku nabycia pośredniego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 zdanie drugie, zawiadomienie składa podmiot zależny, o którym mowa w art. 3 ust. 6 zdanie pierwsze.

4. W przypadku nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa, o którym w art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4, w spółce, będącej podmiotem podlegającym ochronie, zawiadamia się o tym organ kontroli. Zawiadomienie składa podmiot, który nabył lub osiągnął istotne uczestnictwo.

5. W przypadku nabycia następczego zawiadomienie składa spółka, będąca podmiotem podlegającym ochronie.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, zawiadomienia dokonuje się:

1) przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia albo przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia albo

2) w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) – przed opublikowaniem wezwania.

6a. W przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej innej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 lub 4, zawiadomienia dokonuje się w terminie 7 dni od dnia nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad spółką, będącej podmiotem podlegającym ochronie, a jeżeli skutek ten nie daje się określić, w szczególności jeżeli przepisy właściwe dla czynności, o której mowa w art. 3 ust. 6 zdanie drugie, nie przewidują wpisu do właściwego rejestru – w terminie 30 dni od daty tej czynności.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zawiadomienia dokonuje się:

1) przed odbyciem walnego zgromadzenia bąd± zgromadzenia wspólników spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie albo przed powzięciem uchwały wspólników albo

2) przed dokonaniem innej czynności, wywołującej skutki, o których mowa w art. 3 ust. 7.

9. W przypadku, w którym dwa podmioty lub więcej działają w porozumieniu zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

Art. 6.

1. Podmiot, składając zawiadomienie, przekazuje informacje o:

1) posiadanych bezpośrednio lub pośrednio udziałach albo akcjach lub prawach z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, bąd± dają-cym innym podmiotom prawo do nabycia lub objęcia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie;

2) sposobie realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie;

3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego zawiadomienie, a w szczególności o przedmiocie tej działalności, zakresie i miejscu jej prowadzenia oraz dotychczasowym jej przebiegu, a także wy-kształceniu posiadanym przez podmiot składający zawiadomienie, będący osobą fizyczną, lub osoby, wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych, jeżeli podmiot nie jest osobą fizyczną;

4) grupie kapitałowej, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności o jej strukturze, należących do niej podmiotach, prawnych i faktycznych powiązaniach kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmio-tami; a jeżeli podmiot składający zawiadomienie nie jest spółką handlową – dane o podmiotach uprawnionych do de-cydowania o składzie jego organów zarządzających i nadzorczych, podmiotach uprawnionych do otrzymywania wy-płat z jego majątku oraz o podmiotach uprawnionych do jego majątku w razie jego rozwiązania lub innej formy jego ustania;

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;

6) skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowaniach dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowaniach administracyjnych i cywilnych, dotyczących podmiotu skbadającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 3 i 4;

7) toczących się postępowaniach karnych, postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowaniach o nabo-żenie kar za naruszenie obowiązków przewidzianych w przepisach dotyczących rynku kapitabowego lub ochrony śro-dowiska, postępowaniach podatkowych prowadzonych przeciwko podmiotowi skbadającemu zawiadomienie lub oso-bom, o których mowa w pkt 3 i 4, albo wobec tych osób, lub postępowaniach związanych z dziabalnością tego pod-miotu lub tych osób, jak też o zlożonych wnioskach o ekstradycję i wydanych europejskich nakazach aresztowania wobec tych podmiotów i osób;

8) podjętych, przed dniem zlożenia zawiadomienia, dziabaniach zmierzających do nabycia udziabów albo akcji lub praw z udziabów albo akcji albo objęcia udziabów albo akcji spóbki handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z tym udziabem uprawnieniach, sposobie i źródbach finansowania nabycia udziabów albo akcji lub praw z udziabów albo akcji albo objęcia udziabów albo akcji, zawartych w związku z tymi działaniami umowach oraz o działaniach w porozumieniu z innymi podmiotami;

9) zamiarach podmiotu skbadającego zawiadomienie w odniesieniu do spóbki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, dotyczących jej planach inwestycyjnych, dbugoterminowych planach jej dziabalności, przewidywanych zmianach jej organizacji, w szczególności pobączenia z inną spóbką, finansowaniu jej dziabalności, polityce dywidendy i polityce zatrudnienia.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy zabączyć do zawiadomienia w celu potwierdzenia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie konieczności szczegóbowej weryfikacji informacji przekazywanych przez podmiot skbadający zawiadomienie.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo wbaściwe nie przewiduje sporządzania dokumentów, o których mowa w ust. 2, podmiot skbadający zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych do-kumentów, zlożyć stosowne oświadczenie, zawierające wymagane informacje, oraz przedkbada dokumenty, które zgodnie z prawem wbaściwym stanowią ich potwierdzenie, wraz ze stosownym wyjaśnieniem.

4. W przypadku nabycia następczego przepisów ust. 1 nie stosuje się. Spóbka, o której mowa w art. 5 ust. 5, skbadając zawiadomienie, przekazuje informacje o:

1) wszystkich znanych jej wspólnikach albo akcjonariuszach;

2) sposobie realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie.

Art. 7.

1. Zawiadomienie i zalączane dokumenty sporządza się w języku polskim lub języku obcym wraz z urzędowym tbumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

1) tbumacza przysięgbego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tbumacza przysięgbego uprawnionego do dokonywania takich tbumaczeń w państwach czlonkowskich Unii Europej-skiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

3) konsula, przy czym za dokumenty przetbumaczone przez konsula uznaje się również:

a) dokumenty w języku obcym przetbumaczone na język polski przez tbumacza w państwie przyjmującym i poświad-czone przez konsula,

b) dokumenty przetbumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetbumaczone przez konsula na język polski.

2. Zagraniczne dokumenty urzędowe przed tbumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 8.

1. Podmiot skbadający zawiadomienie niemający miejsca zamieszkania lub zwykbego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie czlonkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowib pebnomocnika za-mieszkabego w Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia postępowania w przedmiocie zawiadomienia, jest obowiązany wskazać pebnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W razie niedopebnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z wybączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia, o czym na-leży pouczyć podmiot skbadający zawiadomienie przy dokonaniu przez niego pierwszej czynności.

Art. 9.

1. Postępowanie wszczyna się na skutek zlożenia zawiadomienia. W przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 6 i 7 oraz art. 5 ust. 4, organ kontroli może wszcząć postępowanie z urzędu.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zawiadomieniu lub gdy nie zostały zał4czone do niego wymagane informacje lub dokumenty, organ kontroli wzywa podmiot składaj4cy zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wy-znaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

3. W razie wszczęcia postępowania z urzędu oraz w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 6, organ kontroli wzywa właściwy podmiot do złożenia informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 6. Podmiot, do którego skiero-wano wezwanie, z chwil4 jego doręczenia staje się stron4 postępowania. Przepisy art. 7 i art. 8 stosuje się odpowiednio.

4. Odmowa wszczęcia postępowania uzasadniona tym, iż czynność objęta zawiadomieniem nie podlega ustawie, następuje w drodze decyzji organu kontroli. Na decyzję organu kontroli o odmowie wszczęcia postępowania wniosek o po-nowne rozpatrzenie sprawy oraz skarga do s4du administracyjnego przysługuje także spółce, będ4cej podmiotem podlega-j4cym ochronie, której dotyczy zawiadomienie. Spółce tej doręcza się decyzję.

5. Decyzja w sprawie wszczętej zgodnie z ust. 1, jest wydawana nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia albo wszczęcia postępowania z urzędu, przy czym doręczana jest nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania, z wyj4tkiem przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2. Terminy te uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

6. W przypadku uchylenia przez s4d administracyjny decyzji co do istoty sprawy albo postanowienia kończ4cego postępowanie w sprawie, termin 90 dni, o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia, w którym organowi kontroli doręczono prawomocny wyrok s4du administracyjnego.

7. Terminy, określone w ust. 5, ulegaj4 zawieszeniu w okresie od dnia, w którym doręczono wezwanie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, do dnia złożenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.

8. Podmiot składaj4cy zawiadomienie jest obowi4zany do wstrzymania się od dokonania czynności objętej zawiado-mieniem do czasu upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana.

9. Czynność prawna, objęta zawiadomieniem może być dokonana pod warunkiem braku zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 10.

1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 5, organ kontroli:

1) występuje do Komitetu Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 13, o przedstawienie w wyznaczonym terminie reko-mendacji, obejmuj4cej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6;

2) może wyst4pić do podmiotu składaj4cego zawiadomienie o przedstawienie dodatkowych pisemnych wyjaśnień w za-kresie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 6, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

2. Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 5, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania przez organ kontroli wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 11.

1. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw do nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcia udziałów albo akcji spółki, będ4cej podmiotem podlegaj4cym ochronie, skutkuj4cego nabyciem lub osi4gnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółk4, będ4cej podmiotem podlegaj4cym ochronie, albo do nabycia od spółki, będ4cej podmiotem podlegaj4cym ochronie, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w tym także w przypadku nabycia następczego, jeżeli:

1) podmiot składaj4cy zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub zał4czanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub doku-mentów na wezwanie organów kontroli lub

1a) podmiot składaj4cy zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub

2) jest to uzasadnione celem:

a) zapewnienia realizacji spoczywaj4cych na Rzeczypospolitej Polskiej obowi4zków strzeżenia niepodległości i nie-naruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela, bezpie-czeństwa obywateli oraz ochrony środowiska,

b) zapobieżenia działaniom albo zjawiskom społecznym lub politycznym uniemożliwiaj4cym b4dź utrudniaj4cym Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanie obowi4zków wynikaj4cych z Traktatu Północnoatlantyckiego, sporz4-dzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., jak też uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

c) zapobieżenia działaniom albo zjawiskom społecznym lub politycznym, które mogą zakłócić stosunki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej,

d) zapewnienia, bez uszczerbku dla przepisów lit. a, porządku publicznego albo bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak również pokrycia niezbędnych dla ludności potrzeb w celu ochrony zdrowia i życia ludności

– przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Trak-tatu o Unii Europejskiej.

2. Organ kontroli, w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art. 5 ust. 3, w drodze decyzji, stwierdza niedopusz-czalność wykonywania praw z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, nabytych w przy-padkach określonych w art. 3 ust. 6 zdanie drugie, w razie spełnienia się przesłanki lub przesłanek określonych w ust. 1.

3. Organ kontroli, w razie wszczęcia postępowania z urzędu, w drodze decyzji, stwierdza dopuszczalność wykonywa-nia praw z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w sposób niewykraczający poza istotne uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia istotnego uczestnictwa w spółce, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął istotne uczestnictwo.

4. Wydając decyzje, o których mowa w ust. 1–3, organ kontroli uwzględnia założenia polityki państwa w dziedzinach życia społecznego lub gospodarczego posiadających istotne znaczenie dla realizacji celów określonych w ust. 1. Podstawą decyzji organu kontroli nie może być interes ekonomiczny państwa.

5. Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Art. 12.

1. Nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:

1) bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 2, 4 lub 5, albo

2) pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 – jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 11 ust. 3.

2. W przypadku:

1) niezłożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 5 ust. 3, albo

2) wydania decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 2

– z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, nabytych w przypadkach określonych w art. 3 ust. 6 nie może być wykonywane prawo głosu, jak też i inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji.

3. W przypadku niezłożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 5 ust. 4, nie może być wykonywane prawo głosu, jak też i inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia, w stosunku do wszystkich udziałów albo akcji przysługujących podmiotowi obowiązanemu do zawiadomienia. W razie wydania decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 3, z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, można wykonywać prawa głosu i inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia udziałów albo akcji, które dają uprawnionemu mniej niż 20% ogółu uprawnień przysługujących wspólni-kom albo akcjonariuszom, bez uwzględnienia przywilejów lub uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom albo akcjonariuszom.

4. Uchwały walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, podjęte z naruszeniem przepisów ust. 1–3 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgroma-dzenia albo zgromadzenia wspólników przysługuje również organowi kontroli. Przepisy art. 252 oraz art. 425 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) stosuje się odpowiednio. Termin do zaskarżenia uchwały ulega zawieszeniu przez czas trwania postępowania zakończonego wydaniem decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 2 lub 3.

5. Jeżeli nieważność czynności, o której mowa w ust. 1, dotyczy czynności dokonanych w przypadkach określonych w art. 3 ust. 6, właściwy dla spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia we właściwym rejestrze wpisów opartych na nieważnej czynności. Jeżeli wskutek dokonania tych wpisów, zostały dokonane inne wpisy, sąd lub sądy rejestrowe podejmują czynności właściwe dla wpisów niedopuszczalnych ze względu na obowiązujące przepisy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133).

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ kontroli mo±e, w drodze decyzji, nakazać zbycie udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w wyznaczonym terminie.

7. Je±eli udziały albo akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ kontroli mo±e ustanowić zarządcę udziałów albo akcji, który zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu zbycie udziałów albo akcji lub ich umorzenie. Zarządca działa w imieniu własnym, a na rachunek wspólnika albo akcjonariusza, który nie mo±e wykonywać prawa głosu. W zakresie podejmowania uchwał o umorzeniu udziałów albo akcji oraz związanego z tym obni±enia kapitału zakładowego zarządca jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z udziałów albo akcji, jednak±e głosowanie przez zarządcę w przedmiocie wynagrodzenia za umarzane udziały albo akcje wymaga zgody organu kontroli.

Art. 13.

1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli.

2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego nale±y zapewnienie doradztwa organowi kontroli w zakresie objętym ustawą, w szczególności:

1) przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6;

2) przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli.

3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele:

1) Prezesa Rady Ministrów;

2) ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

3) ministra właściwego do spraw energii;

4) ministra właściwego do spraw gospodarki;

5) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

6) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;

7) ministra właściwego do spraw informatyzacji;

8) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

9) Ministra Obrony Narodowej;

10) ministra właściwego do spraw rolnictwa;

11) ministra właściwego do spraw środowiska;

12) ministra właściwego do spraw transportu;

13) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

14) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

15) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;

16) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

17) Szefa Agencji Wywiadu;

18) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

19) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

20) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

21) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

22) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego mo±e być osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa upowa±nia-jące do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, wskazując jednocześnie Prze-wodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.

Art. 14.

1. Pracami Komitetu Konsultacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Konsultacyjnego.

2. Komitet Konsultacyjny podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych ustawą. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.

3. Koszty działania Komitetu Konsultacyjnego, są pokrywane z budżetu państwa, z części której dysponentem jest organ kontroli.

4. Komitet Konsultacyjny przyjmuje w formie uchwały regulamin organizacyjny, określający sposób jego pracy.

5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 15.

1. Kto bez złożenia zawiadomienia nabywa lub osiąga istotne uczestnictwo lub nabywa dominację

– podlega grzywnie do 100 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Art. 16.

1. Kto będąc zobowiązany z ustawy lub umowy do zajmowania się sprawami podmiotu zależnego, wiedząc o nabyciu dokonanym w przypadkach określonych w art. 3 ust. 6, nie złoży zawiadomienia

– podlega grzywnie do 10 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega, kto działając na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, wykonuje prawa z udziałów albo akcji w imieniu podmiotu, który mimo obowiązku nie dokonał zawiadomienia o osiągnięciu istotnego uczestnictwa w spółce, jeżeli o tej okoliczności wiedział albo mógł się do-wiedzieć na podstawie danych udostępnianych na podstawie ustawy.

(...)

Art. 19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.