Belgium

Belgium

Administrative Decree of 7 December 2018

pdf Download

VLAAMSE OVERHEID

7 december 2018. - Bestuursdecreet

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Bestuursdecreet

[...]

HOOFDSTUK 2. - Deugdelijk bestuur

[...]

Afdeling 5. - Vrijwaring van de strategische belangen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
Art. III.59.

Deze afdeling is van toepassing op de volgende overheidsinstanties:

1° de Vlaamse overheid, met uitzondering van het Vlaams Parlement, zijn diensten en de instellingen die aan het Vlaams Parlement verbonden zijn;

2° de lokale overheden;

3° de instellingen die niet onder punt 1° of 2° vallen, maar die voldoen aan al de volgende kenmerken:

a) ze zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang;

b) ze bezitten rechtspersoonlijkheid;

c) 1) ofwel worden ze voor meer dan de helft gefinancierd door een instantie die onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt;

2) ofwel heeft een instantie die onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt meer dan de helft van de stemmen in de raad van bestuur;

3) ofwel staat hun beheer onder het toezicht van een instantie die onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt.

Art. III.60.

Als een rechtshandeling van een overheidsinstantie als vermeld in artikel III.59, tot gevolg heeft dat buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen zeggenschap of beslissingsmacht krijgen in die overheidsinstantie, en als daardoor de strategische belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bedreigd worden, met name als de continuïteit van vitale processen in het gedrang komt, als bepaalde strategische of gevoelige kennis in buitenlandse handen dreigt te vallen of als de strategische onafhankelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest in het gedrang komt, kan de Vlaamse Regering die rechtshandeling nietig verklaren of buiten toepassing verklaren. De Vlaamse Regering kan alleen toepassing maken van het eerste lid als ze kan aantonen dat ze gepoogd heeft de vrijwaring van de strategische belangen te realiseren met instemming van de betrokken overheidsinstantie.

[...]

HOOFDSTUK 87. - Inwerkingtreding

Art. IV.277.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van:

1° artikel II.7, II.19, II.22 en II.23 die in werking treden op de tiende dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad;

2° artikel II.16 en II.17 die uitwerking hebben op 23 september 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ